0

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego “Galeria M Online”

Niniejszy regulamin stanowi podstawę prawną określającą zasady korzystania z Galerii M Online.

Użytkownik rozpoczynając korzystanie z Galerii M akceptuje postanowienia tego Regulaminu oraz zobowiązuje się przestrzegać wszystkich zawartych w nich postanowień.

 

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy „Galeria M”, dostępny pod adresem internetowym www.galeriam.com prowadzony jest przez Marię Dziedziniewicz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Maria Dziedziniewicz, adres: Aleja Hallera 174/2, 53-203 Wrocław, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 894-100-84-98, REGON 930311639. Bazą działalności Galerii M jest Galeria M, ul. Świdnicka 38a, 50-068 Wrocław.
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

Definicje

 1. Konsument / Klient – osoba fizyczna lub podmiot zawierający ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Maria Dziedziniewicz, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 894-100-84-98, REGON 930311639.
 3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: www.galeriam.com
 5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 8. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 9. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia.
 10. Produkt – dostępne w Sklepie dzieło sztuki będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres korespondencyjny: Galeria M, ul. Świdnicka 38a, 50-068 Wrocław
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: hello@galeriam.com
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 71 372 44 92
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 29 1140 2017 0000 4302 0045 2293
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym rozdziale Regulaminu.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 11 – 18 od poniedziałku do piątku oraz 11 – 15 w soboty.

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 3. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 4. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala na wcześniejsze obliczenie kosztów transportu, zostaną one określone w oparciu o indywidualne ustalenia z Klientem.

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;
 2. wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia;
 3. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie;
 4. kliknąć przycisk “Zamawiam” oraz potwierdzić zamówienie.

Oferowane metody dostawy oraz płatności

Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

  1. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa;
  2. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Galeria M, ul. Świdnicka 38a, 50-068 Wrocław, dostępny w godzinach 11 – 18 od poniedziałku do piątku oraz 11 – 15 w soboty.

Klient może skorzystać z następujących metod płatności: płatność za pobraniem, płatność przelewem na konto Sprzedawcy, płatności elektroniczne, płatność kartą płatniczą. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest mBank SA lub PayPal.

Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod   płatności znajdują się na stronach Sklepu.

Wykonanie Umowy Sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji poprzez przesłanie przez Klientowi  wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta: 
  1. płatności przelewem tradycyjnym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 24 godzin od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane,
  2. płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie.
  3. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, po zaksięgowaniu płatności Klienta, w sposób wybrany podczas składania Zamówienia.
 5. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, o gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę wiadomością e-mail, wysłaną przez Sprzedawcę na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

Zwroty i reklamacje

 1. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą  lub reklamacji w terminie 14 dni.
 2. Bieg terminu określonego w punkcie 1. rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy lub reklamacji, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy lub reklamacji w drodze jednoznacznego oświadczenia złożonego na piśmie, przesłanego pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy.
 4. Klient powinien odesłać lub przekazać zakupiony Produkt do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy lub reklamacji.
 5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy lub uznanej reklamacji Sprzedawca zwraca Konsumentowi, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 7. Prace prezentowane w Galerii są sprawdzone i wolne od wad fizycznych i prawnych. Do zakupionych prac dołączony jest dokument sprzedaży, zgodny z przepisami podatkowymi oraz certyfikat autentyczności.
 8. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach, np. ich kolorów, nie mogą być podstawą reklamacji.
 9. Klient ma możliwość sprawdzenia stanu przesyłki, otwarcia jej i sprawdzenia kompletności w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy sporządzić protokół szkody. Tylko w takich przypadkach zostanie uznana reklamacja Produktu z powodu ewentualnych uszkodzeń lub wad.
 10. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży
 3. Wszelkie dane osobowe, które Klient podaje są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawie z dnia 18.07. 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Począwszy od dnia 25.05.2018 r. dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.
 4. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

Pliki cookies

 1. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies.
 2. Sprzedawca informuje o możliwości takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta.

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w trakcie działalności przy wprowadzaniu nowych usług lub metod funkcjonowania Galerii lub zmian przepisów prawnych.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

Brak produktów w koszyku.